START-ON

Иновативни автомобилни и транспортни проекти

Advanced automotive & transport projects

Сухопътни

On Land

Лифтове

Cable Cars

Въздушни

Air Born

Кораби

Water Crafts

 

HOME

 

 

Електрическите коли, които се зареждат от публичната елмрежа, не допринасят за намаляване на парниковите газове, защото токът, с който се презареждат се генерира от замърсяващи електроцентрали (ЗЕЦ). А по електропроводите от ЗЕЦ до електрозарядните станции част от енергията се губи. Затова ел колите имат екологичен смисъл, само ако се зареждат с чиста енерги от ВЕИ. Поради тази причина редица евро държави започнаха да ограничават и забраняват ползването им.

Изход от това е презареждането на акумулаторите им да става ог ВЕИ, включително и от фотоволтаици по самите външни повърхности на купетата им. За такъв автомобил вижте положителното становище на Патентното ведомство и докладът му за световната патентна иновация ТУК
Резюме на изобретение със световна патентна новост Мултиибридно товаропътническо превозно средство с интегрирана кормилна система за едновременно странично преместване в завоите с безжично управление и контрол  А официалното становище на ПВ за световна патентна новост може да изтеглите от ТУК ! Официално становище на ПВ за предпазни щитове за колела на военни автомобили може да изтеглите от ТУК

 

Електрическите автомобили се  управляват от изкуствен интелект. Той е основан на самообучаващ се софтуер, който натрупва архив от собствената история на режимите на движение на колата. Технологията за самообучение е съществено различна от традиционното програмиране. Системите за изкуствен интелект следват модели за прогнозиране, набор от параметри и факти, които компютърът ползва, за да взема решения. Включително и самообучение, който позволява на системата да променя параметрите и базите си с правила, въз основа на опита, които се интегрират с начално заложените. Чрез резултатите от архива се формират работни алгоритми за най-енергоикономично управление на колата, които са в помощ на шофьора й. Когато управлението е безшофьорно - те са част от управленския блок на превозното средство.

Сгъваемите електрически автомобили биха могли да помогнат за облекчаване на задръстванията, проблемите с паркирането и да поддържат градския въздух по-чист. Но те на пътя са с фиксирана дължина, независимо колко са пътниците и багажа в тях. Подобно е с товарните коли, включително и колите за доставки в градска среда в пешеходни зони и други ограничени зони в населени места. Икономията на енергия силно зависи от масата на товара. Затова, изобретихме телескопично регулируемо по дължина четириколесно шаси, което се адаптира според конкретните нужди. Това е обща платформа с регулируема дължина за едноместни, двуместни, четириместни, тандеми, пътнически коли, както и за товарни и куриерски автомобили. Повечето от тях са разработени с електромотори в главините на колелата, а пътническите са със синхронизирано управление с едновременно преместване на тежестта им към центъра на завоя в движение, пропорционално с остротата на завоите. Това е световна автомобилна новост и значително увеличава безопасността по пътищата.

Чрез моторите в колелата се постига по-добра маневреност, спрямо случаите на конвенционалните коли. Например, напълно безкормилното управление увеличава полезната площ на шасито при една и съща ширина, спрямо традиционните коли. А това е особено важно за товарните платформи, които стават по-ниски и по-широки, защото няма нужда да се образуват вътрешни ниши за въртенето на управляващи колела.

Electric cars are driven by artificial intelligence. It is based on self-learning software that accumulates an archive of the car's own history of driving modes. Self-learning technology is fundamentally different from traditional programming. Artificial intelligence systems follow predictive models, a set of parameters and facts that a computer uses to make decisions. Including self-learning, which allows the system to change its parameters and rule bases, based on experience, which integrate with the default ones. Through the results of the archive, work algorithms are formed for the most energy-efficient control of the car, which help the driver. When the control is driverless - they are part of the control unit of the vehicle.

Foldable electric cars could help ease congestion, parking problems and keep city air cleaner. But they are of a fixed length on the road, regardless of how many passengers and luggage are in them. It is the same with goods vehicles, including delivery vehicles in urban environments in pedestrian zones and other limited areas in populated areas. Energy saving is highly dependent on load mass. Therefore, we invented a telescopic length-adjustable four-wheeled chassis that adapts to specific needs. It is a common platform with adjustable length for single, double, four-seater, tandem, passenger cars, as well as cargo and delivery vehicles. Most of them have been developed with electric motors in the wheel hubs, and the passenger ones have synchronized steering with simultaneous shifting of their weight to the center of the turn in motion, proportional to the sharpness of the turns. This is a global automotive innovation and significantly increases road safety.

Thanks to the motors in the wheels, better maneuverability is achieved compared to the case of conventional cars. For example, completely steering wheel less car increases the useful area of ​​the chassis for the same width, compared to traditional cars. And this is especially important for cargo platforms, which become lower and wider, because there is no need to form internal niches for the rotation of steering wheels.

Повече видеa вижте на нашия видеоканал: https://www.youtube.com/channel/UCZozvmP43iNXndaAAaN3Oeg/videos 

More video see at our video channel: https://www.youtube.com/channel/UCZozvmP43iNXndaAAaN3Oeg/videos

INNOVATION PARTNERS NETWORK

2020 - 2022 Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

  Symptoma